26.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 112/16


A Törvényszék (hetedik tanács) T-435/15. sz., Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd kontra Európai Bizottság ügyben 2017. október 10-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2017. december 18-án benyújtott fellebbezés

(C-709/17. P. sz. ügy)

(2018/C 112/21)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: J.-F. Brakeland, A. Demeneix és M. França meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd, European Bicycle Manufacturers Association

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-435/15. sz., Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd kontra Európai Bizottság ügyben 2017. október 10-én hozott ítéletét, utasítsa el az elsőfokú eljárásban előterjesztett keresetet, és a felperest kötelezze a költségek viselésére;

vagy másodlagosan,

az ügyet új határozat hozatala céljából utalja vissza a Törvényszékhez; és egyelőre ne határozzon az elsőfokú és a másodfokú eljárás költségeiről.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság által előterjesztett fellebbezés a Törvényszék T-435/15. sz. ügyben 2017. október 10-én hozott ítéletét érinti. Ezen ítéletben a Törvényszék a Kolachi Rajra vonatkozó részében megsemmisítette az 502/2013/EU tanácsi rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Kambodzsában, Pakisztánban és a Fülöp-szigeteken feladott, akár Kambodzsából, Pakisztánból és a Fülöp-szigetekről származóként, akár nem ilyenként bejelentett kerékpárok behozatalára történő kiterjesztéséről szóló, 2015. május 18-i (EU) 2015/776 bizottsági végrehajtási rendeletet. (1)

A Bizottság a fellebbezése alátámasztására egyetlen fellebbezési jogalapra támaszkodik.

A Bizottság úgy véli, hogy a Törvényszék tévesen értelmezte a dömpingellenes alaprendelet 13. cikke (2) bekezdésének (b) pontját. Először is a megtámadott ítéletben a Törvényszék tévesen vont be származási szabályokat az alaprendelet 13. cikkének alkalmazásába és a 13. cikke (2) bekezdésének (b) pontjában használt érkeznek („from”) kifejezés értelmezésébe. Másodszor a Törvényszék helytelenül járt el, amikor nem fogadta el azt a bizonyítéktípust, amelyet a Bizottság tud felhozni annak bemutatására, hogy az alkatrészek dömpingellenes intézkedésekkel sújtott országból érkeznek („from”). A Bizottság úgy véli, hogy a Törvényszék által elfogadott értelmezés nincs összhangban az alaprendelet 13. cikkének szövegével, szövegösszefüggésével és céljával, sem pedig a Bíróság azon ítélkezési gyakorlatával, amely a kijátszásellenes intézkedésekre vonatkozik.


(1)  HL 2015. L 122., 4. o.