26.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 112/16


Appel iværksat den 18. december 2017 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 10. oktober 2017 i sag T-435/15, Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd mod Europa-Kommissionen

(Sag C-709/17 P)

(2018/C 112/21)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Europa-Kommissionen (ved J.-F. Brakeland, A. Demeneix og M. França, som befuldmægtigede)

De andre parter i appelsagen: Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd og European Bicycle Manufacturers Association

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens dom af 10. oktober 2017 i sag, T-435/15 Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd mod Kommissionen ophæves, søgsmålet anlagt ved første instans forkastes, og sagsøgte tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Subsidiært hjemvises sagen til Retten til fornyet behandling, og afgørelsen om sagsomkostningerne i første instans og under appelsagen udsættes.

Anbringender og væsentligste argumenter

Kommissionens appel vedrører Rettens dom af 10. oktober 2017 i sag, T-435/15. I den nævnte dom annullerede Retten Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/776 (1) af 18. maj 2015 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved Rådets forordning (EU) nr. 502/2013 over for importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af cykler afsendt fra Cambodja, Pakistan og Filippinerne, uanset om varen er angivet med oprindelse i Cambodja, Pakistan og Filippinerne, for så vidt som den vedrører Kolachi Raj.

Til støtte for sin appel har Kommissionen fremsat ét anbringende.

Efter Kommissionen opfattelse anlagde Retten en forkert fortolkning af antidumpinggrundforordningens artikel 13, stk. 2, litra b). I den appellerede dom indførte Retten for det første oprindelsesregler ved anvendelsen af grundforordningens artikel 13 og ved fortolkningen af ordet »fra«, som er indeholdt i forordningens artikel 13, stk. 2, litra b). For det andet begrænsede Retten med urette den form for beviser, som Kommissionen kan bruge med henblik på at godtgøre, at delene kommer »fra« det land, der er underlagt antidumpingforanstaltninger. Efter Kommissionens opfattelse er den af Retten anlagte fortolkning ikke i overensstemmelse med ordlyden af, indholdet af eller formålet med grundforordningens artikel 13 eller Domstolens praksis om antiomgåelsesforanstaltninger.


(1)  EUT L 122, s. 4.