26.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 112/16


Kasační opravný prostředek podaný dne 18. prosince 2017 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 10. října 2017 ve věci T-435/15, Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd v. Evropská komise

(Věc C-709/17 P)

(2018/C 112/21)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: J.-F. Brakeland, A. Demeneix, M. França, zmocněnci)

Další účastnice řízení: Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd, European Bicycle Manufacturers Association

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 10. října 2017 ve věci T-435/15 Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd v. Komise, zamítl žalobu podanou v prvním stupni a uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení;

nebo alternativně

vrátil věc Tribunálu k novému rozhodnutí; určil, že o nákladech řízení v prvním stupni a řízení o kasačním opravném prostředku bude rozhodnuto později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Kasační opravný prostředek podaný Komisí se týká rozsudku Tribunálu ze dne 10. října 2017 ve věci T-435/15. Tímto rozsudkem Tribunál v rozsahu, v němž se týkalo Kolachi Raj, zrušil prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/776 (1) ze dne 18. května 2015, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (EU) č. 502/2013 na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz jízdních kol zasílaných z Kambodži, Pákistánu a Filipín, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Kambodži, Pákistánu a Filipín.

Komise na podporu svého kasačního opravného prostředku uvádí jeden důvod kasačního opravného prostředku.

Komise má za to, že Tribunál nesprávně vyložil čl. 13 odst. 2 písm. b) základního antidumpingového nařízení. Zaprvé Tribunál v napadeném rozsudku podle názoru Komise nesprávně dovodil pravidla původu při výkladu pojmu „pocházející ze“ použitého v čl. 13 odst. 2 písm. b) tohoto základního nařízení. Zadruhé Tribunál nesprávně omezil druh důkazů, které Komise může použít, aby prokázala, že části pocházejí „ze“ země zatížené antidumpingovými opatřeními. Komise tvrdí, že výklad přijatý Tribunálem není v souladu s textem, kontextem a účelem článku 13 základního nařízení, ani s judikaturou Soudního dvora týkající se opatření proti obcházení.


(1)  Úř. věst. 2015, L 122, s. 4.