12.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 94/10


Begäran om förhandsavgörande framställd av Rayonen sad Asenovgrad (Bulgarien) den 19 december 2017 – EVN Bulgaria Toplofikatsia EAD mot Nikolina Stefanova Dimitrova

(Mål C-708/17)

(2018/C 094/13)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Rayonen sad Asenovgrad

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: EVN Bulgaria Toplofikatsia EAD

Svarande: Nikolina Stefanova Dimitrova

Tolkningsfrågor

1)

Tillåter artikel 13.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG (1) av den 5 april 2006 att en fjärrvärmeleverantör begär ersättning för den använda värmeenergi som avges av en anläggning i en byggnad som utgör en gemensamt ägd bostadsfastighet, till vilken fjärrvärme har levererats, i proportion till lägenheternas uppvärmbara volym enligt planritningen, utan att därvid beakta den faktiska mängd värmeenergi som avgetts i den enskilda lägenheten?

2)

Tillåter artikel 27 i direktiv 2011/83/EU (2) en nationell bestämmelse, enligt vilken de konsumenter som äger lägenheter i byggnader som omfattas av bestämmelserna om gemensamt ägda bostadsfastigheter är skyldiga att betala ersättning för den värmeenergi som levereras av byggnadens anläggning till vilken fjärrvärme har levererats, men som inte begärts, om de har upphört att använda värmeenergin genom att avlägsna elementen i sina lägenheter eller fjärrvärmeleverantörens personal på deras önskan har vidtagit åtgärder för att förhindra att det är tekniskt möjligt för elementen att avge värme?

3)

Utgör en sådan nationell bestämmelse en otillbörlig affärsmetod i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG (3) av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster och om upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG (EUT L 114, 2006, s. 64).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG (EUT L 304, 2011, s. 64).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (EUT L 149, 2005, s. 22).