12.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 94/10


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. prosinca 2017. uputio Rayonen sad Asenovgrad (Bugarska) – EVN Bulgaria Toplofikatsia EAD protiv Nikoline Stefanove Dimitrove

(Predmet C-708/17)

(2018/C 094/13)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Rayonen sad Asenovgrad

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: EVN Bulgaria Toplofikatsia EAD

Tuženik: Nikolina Stefanova Dimitrova

Prethodna pitanja

1.

Protivi li se članku 13. [stavku] 2. Direktive 2006/32/EZ (1) Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006. mogućnost opskrbljivača toplinskom energijom da zahtijeva naknadu za potrošenu toplinsku energiju koju potroše zajednički uređaji centraliziranog grijanja u zgradi koja se nalazi u suvlasništvu, proporcionalno volumenu stana u etažnom vlasništvu koji se može zagrijati u skladu s tlocrtom, a da pri tome ne uzima u obzir količinu stvarno potrošene toplinske energije stana u etažnom vlasništvu?

2.

Je li u skladu s člankom 27. Direktive 2011/83/EU (2) nacionalna odredba koja potrošače, vlasnike stanova u zgradama koje podliježu propisima o suvlasništvu, obvezuje na plaćanje naknade za neiskorištenu toplinsku energiju kojom su opskrbljeni uređaji centraliziranog grijanja u zgradi, ako su oni prestali koristiti toplinsku energiju na način da su uklonili toplinske uređaje u svojim stanovima ili da su na njihovu želju zaposlenici opskrbljivača toplinskom energijom tehnički onemogućili toplinski uređaj da proizvodi toplinu?

3.

Predstavlja li takva nacionalna odredba nepoštenu poslovnu praksu u smislu Direktive 2005/29/EZ (3) Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2005. o nepoštenoj poslovnoj praksi poslovnog subjekta u odnosu prema potrošaču na unutarnjem tržištu i o izmjeni Direktive Vijeća 84/450/EEZ, direktiva 97/7/EZ, 98/27/EZ i 2002/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kao i Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća?


(1)  Direktiva 2006/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006. o energetskoj učinkovitosti u krajnjoj potrošnji i energetskim uslugama te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/76/EEZ (Tekst značajan za EGP) (SL 2006., L 114, str. 64.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 12., svezak 3., str. 61.).

(2)  Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL 2011., L 304, str. 64.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 8., str. 260.).

(3)  Direktiva 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2005. o nepoštenoj poslovnoj praksi poslovnog subjekta u odnosu prema potrošaču na unutarnjem tržištu i o izmjeni Direktive Vijeća 84/450/EEZ, direktiva 97/7/EZ, 98/27/EZ i 2002/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kao i Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi) (Tekst značajan za EGP) (SL 2005., L 149, str. 22.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 8., str. 101.).