12.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 94/10


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rayonen sad Asenovgrad (Bulgaaria) 19. detsembril 2017 – EVN Bulgaria Toplofikatsia EAD versus Nikolina Stefanova Dimitrova

(Kohtuasi C-708/17)

(2018/C 094/13)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rayonen sad Asenovgrad

Põhikohtuasja pooled

Hageja: EVN Bulgaria Toplofikatsia EAD

Kostja: Nikolina Stefanova Dimitrova

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiivi 2006/32/EÜ (1), mis käsitleb energia lõpptarbimise tõhusust ja energiateenuseid ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/76/EMÜ, artikli 13 [lõige] 2 võtab kaugkütteettevõtjatelt võimaluse nõuda tarbitud soojusenergia eest, mida mitmeks korteriomandiks jagatud hoones annab kaugküttevõrku kuuluv tarbijapaigaldis, tasu proportsionaalselt korteriomandite projektijärgse köetava kubatuuriga, võtmata seejuures arvesse konkreetsele korterile tegelikult tarnitud soojusenergia kogust?

2.

Kas direktiivi 2011/83/EL (2) artikliga 27 on kooskõlas liikmesriigi õigusnorm, mis kohustab tarbijaid, kellele kuuluvad korterid hoonetes, mille suhtes on kohaldatavad korteriühistuid reguleerivad eeskirjad, maksma tasu kasutamata soojusenergia eest, mida hoones andis kaugküttevõrku kuuluv tarbijapaigaldis, kui korteriomanikud on soojusenergia kasutamise lõpetanud, kuna nad on eemaldanud oma korteritest küttekehad või on kaugkütteettevõtja töötajad võtnud nende soovil küttekehalt tehnilise võimaluse anda välja soojust?

3.

Kas selline liikmesriigi õigusnorm tekitab ebaausa kaubandustava Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiivi 2005/29/EÜ (3), mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004, tähenduses?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiiv 2006/32/EÜ, mis käsitleb energia lõpptarbimise tõhusust ja energiateenuseid ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/76/EMÜ (EMPs kohaldatav tekst) (ELT 2006, L 114, lk 64).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiiv 2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ (EMPs kohaldatav tekst) (ELT 2011, L 304, lk 64).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiiv 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ebaausate kaubandustavade direktiiv) (EMPs kohaldatav tekst) (ELT 2005, L 149, lk 22).