12.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 94/10


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rayonen sad Asenovgrad (Bulharsko) dne 19. prosince 2017 – EVN Bulgaria Toplofikatsia EAD v. Nikolina Stefanova Dimitrova

(Věc C-708/17)

(2018/C 094/13)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Rayonen sad Asenovgrad

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: EVN Bulgaria Toplofikatsia EAD

Žalovaná: Nikolina Stefanova Dimitrova

Předběžné otázky

1)

Brání čl. 13 [odst.] 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES (1) ze dne 5. dubna 2004 tomu, aby podnik poskytující služby dálkového vytápění mohl vyžadovat odměnu za použitou tepelnou energii dodanou zařízením na dálkové vytápění v budově, které je ve spoluvlastnictví, poměrně k vytápěnému objemu bytů v soukromém vlastnictví podle plánu budovy, aniž by v tomto ohledu zohlednil skutečně dodané množství tepelné energie v jednotlivých bytech v soukromém vlastnictví?

2)

Je v souladu s článkem 27 směrnice 2011/83/EU (2) vnitrostátní právní úprava, která ukládá spotřebitelům, kteří jsou vlastníky bytových jednotek v budovách, na něž se vztahují právní předpisy o spoluvlastnictví, povinnost zaplatit odměnu za nevyužitou tepelnou energii, která však byla dodána zařízením na dálkové vytápění, které se nachází v budově, pokud ukončili využívání tepelné energie tak, že odstranili topná tělesa ve svých bytech nebo pracovníci podniku poskytujícího dálkové vytápění na jejich žádost technicky znemožnili topným tělesům dodávat tepelnou energii?

3)

Zavádí taková vnitrostátní právní úprava nekalou obchodní praktiku ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES (3) ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 o energetické účinnosti u

konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS (Text s významem

pro EHP) (Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 64)

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. 2011, L 304, s. 64).

(3)  Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken) (Text von Bedeutung für den EWR) (ABl. 2005, L 149, S. 22).