12.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 94/8


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 18. decembra 2017 – „Achema“ AB, „Orlen Lietuva“ AB, „Lifosa“ AB/Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)

(Zadeva C-706/17)

(2018/C 094/11)

Jezik postopka: litovščina

Predložitveno sodišče

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnice in tožeče stranke na prvi stopnji:„Achema“ AB, „Orlen Lietuva“ AB, „Lifosa“ AB

Nasprotna stranka in tožena stranka: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba zakonodajni okvir za zagotavljanje storitev v javnem interesu v elektroenergetskem sektorju (v nadaljevanju: SJI) in njihovo financiranje (nadomestilo) (v nadaljevanju: shema SJI) – ki je določen v litovskem zakonu o električni energiji, litovskem zakonu o energiji iz obnovljivih virov, litovskem zakonu o vključitvi elektroenergetskega sistema v evropske elektroenergetske sisteme, litovskem zakonu, s katerim se izvaja zakon o spremembi in dopolnitvi členov 2, 11, 13, 14, 16, 20 in 21 zakona o energiji iz obnovljivih virov, in pravnih ukrepih za izvajanje teh zakonov, vključno s postopkom za zagotavljanje storitev v javnem interesu v elektroenergetskem sektorju, ki je bil odobren z resolucijo vlade Republike Litve št. 916 z dne 18. julija 2012, postopkom za upravljanje denarnih sredstev za storitve v javnem interesu v elektroenergetskem sektorju, ki je bil odobren z resolucijo vlade Republike Litve št. 1157 z dne 19. septembra 2012, in tako dalje –, kot je veljal leta 2014, oziroma njegov del šteti za državno pomoč (shema državne pomoči) za namene člena 107(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije? Ter ta vprašanja:

ali je treba člen 107(1) PDEU v okoliščinah, kot so te v obravnavani zadevi, razlagati tako, da se denarna sredstva za SJI štejejo za državna sredstva ali ne?

ali je treba člen 107(1) PDEU razlagati tako, da se primer, ko morajo upravljavci omrežja (podjetja) električno energijo od proizvajalcev električne energije kupiti po fiksni ceni (tarifi) in/ali izravnati električno energijo, izgube, ki jih zaradi te obveznosti upravljavci omrežja utrpijo, pa se nadomestijo z denarnimi sredstvi, ki jih je morebiti treba šteti za državna sredstva, ne šteje za pomoč, ki se proizvajalcem električne energije dodeli iz državnih sredstev?

ali je treba člen 107(1) PDEU razlagati tako, da se v okoliščinah, kot so te v obravnavani zadevi, za selektivno in/ali zmožno prizadeti trgovino med državami članicami šteje ali ne šteje ta podpora: podpora podjetju, ki izvaja projekt strateškega pomena, kot je projekt NordBalt; podpora podjetjem, ki so v določenem obdobju zadolžena za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo; podpora za nadomestitev izgub, ki odražajo razmere na trgu in jih dejansko nosijo osebe, kot so obravnavani razvijalci fotovoltaičnih sončnih elektrarn, ker država ni hotela izpolniti prevzetih zavez (zaradi nacionalnih regulativnih sprememb); podpora podjetjem (upravljavcem omrežja), namenjena nadomestitvi dejanskih izgub, ki so jih utrpeli zaradi izpolnjevanja obveznosti, da po fiksni ceni kupijo električno energijo od proizvajalcev električne energije, ki zagotavljajo SJI, in izravnajo električno energijo?

ali je treba člen 107(1) PDEU v povezavi s členom 106(2) PDEU razlagati tako, da se v okoliščinah, kot so te v obravnavani zadevi, za obravnavano shemo SJI (ali njen del) šteje ali ne šteje, da izpolnjuje merila iz odstavkov od 88 do 93 sodbe Sodišča Evropske unije z dne 24. julija 2003 v zadevi Altmark Trans in Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00)?

ali je treba člen 107(1) PDEU razlagati tako, da se v okoliščinah, kot so te v obravnavani zadevi, za shemo SJI (ali njen del) šteje ali ne šteje, da izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco?