12.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 94/8


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 18. decembra 2017 – „Achema“ AB, „Orlen Lietuva“ AB, „Lifosa“ AB/Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)

(Vec C-706/17)

(2018/C 094/11)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľky:„Achema“ AB, „Orlen Lietuva“ AB, „Lifosa“ AB

Odporkyňa: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)

Prejudiciálna otázka

Je legislatívny rámec poskytovania služieb vo verejnom záujme v oblasti energetiky (ďalej len „SVZ“) a ich financovania (kompenzácie) (ďalej len „systém SVZ“) – zakotvený v litovskom Zákone o energetike, v litovskom Zákone o energii z obnoviteľných zdrojov, v litovskom Zákone o integrácii elektrickej sústavy do európskej elektrickej sústavy, v litovskom Zákone o implementácii Zákona o zmenách a doplnení § 2, 11, 13, 14, 16, 20 a 21 Zákona o energii z obnoviteľných zdrojov a v právnych opatreniach vykonávajúcich tieto zákony, vrátane Postupu poskytovania služieb vo verejnom záujme v sektore energetiky prijatého Uznesením č. 916 Vlády Litovskej republiky z 18. júla 2012, Postupu pri správe prostriedkov na financovanie služieb vo verejnom záujme v sektore energetiky prijatého Uznesením č. 1157 Vlády Litovskej republiky z 19. septembra 2012 a nasledujúcich opatrení – v znení účinnom v roku 2014, alebo ich časti, možné považovať za štátnu pomoc (systém poskytovania štátnej pomoci) pre účely článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, vrátane nasledovných otázok:

za okolností ako sú okolnosti v tomto prípade, je článok 107 ods. 1 ZFEÚ potrebné vykladať tak, že prostriedky SVZ je alebo nie je potrebné považovať za štátne prostriedky?

je článok 107 ods. 1 ZFEÚ potrebné vykladať tak, že v prípade, ak je prevádzkovateľom siete (podnikom) uložená povinnosť nakupovať elektrickú energiu od výrobcov elektrickej energie za stanovenú cenu (sadzbu) a/alebo vyvažovať elektrickú energiu, pričom straty vzniknuté prevádzkovateľom siete z dôvodu plnenia tejto povinnosti sú kompenzované z prostriedkov, ktoré je možné považovať za štátne prostriedky, nie je možné takýto prípad považovať za pomoc poskytovanú výrobcom elektrickej energie poskytovanú zo štátnych prostriedkov?

je článok 107 ods. 1 ZFEÚ potrebné vykladať tak, že za okolností ako v tomto prípade sa nasledovná pomoc má alebo nemá považovať za selektívnu a/alebo spôsobilú ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi: podpora poskytnutá podniku, ktorý uskutočňuje projekt strategického významu, napríklad „NordBalt“; podpora poskytovaná podnikom, ktoré sú zodpovedné za zabezpečenie dodávok elektrickej energie po určenú dobu; podpora na pokrytie strát vyplývajúcich z podmienok na trhu a skutočne vzniknutých subjektom, akými sú prevádzkovatelia fotovoltaických elektrární, ako je to v tomto prípade, a to z dôvodu nesplnenia záväzkov štátu, ktoré na seba prevzal (v dôsledku zmien v štátnych regulačných pravidlách); podpora poskytnutá podnikom (prevádzkovateľom siete) s cieľom nahradiť straty skutočne vzniknuté v dôsledku plnenia povinnosti nakúpiť elektrickú energiu za pevne stanovenú cenu od výrobcov energie poskytujúcich SVZ a vyvažovať elektrickú energiu?

je článok 107 ods. 1 ZFEÚ v spojení s článkom 106 ods. 2 ZFEÚ potrebné vykladať tak, že za okolností ako v tomto prípade, posudzovaný systém SVZ (alebo jeho časť) spĺňa alebo nespĺňa kritériá stanovené v bodoch 88 až 93 rozsudku Súdneho dvora Európskej únie z 24. júla 2003Altmark Trans a Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00)?

je článok 107 ods. 1 ZFEÚ potrebné vykladať tak, že za okolností ako v tomto prípade systém SVZ (alebo jeho časť) je alebo nie je potrebné považovať za narúšajúci alebo ohrozujúci hospodársku súťaž?