12.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 94/8


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Leedu) 18. detsembril 2017 – „Achema“ AB, „Orlen Lietuva“ AB, „Lifosa“ AB versus Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)

(Kohtuasi C-706/17)

(2018/C 094/11)

Kohtumenetluse keel: leedu

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitajad:„Achema“ AB, „Orlen Lietuva“ AB, „Lifosa“ AB

Vastustaja apellatsioonimenetluses: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)

Eelotsuse küsimused

Kas 2014. aastal kehtinud õigusraamistikku, mis käsitleb elektrisektoris üldhuviteenuste osutamist ja rahastamist (hüvitamist) („üldhuviteenuste kava“) – kehtestatud Leedu elektrienergiaseaduse, Leedu taastuvenergiaseaduse, Leedu elektrisüsteemi Euroopa elektrisüsteemidega integreerimise seaduse, Leedu taastuvenergiaseaduse artiklite 2, 11, 13, 14, 16, 20 ja 21 muutmise ja täiendamise seaduse rakendusseaduse ning nende seaduste rakendamiseks võetud õigusaktidega, sealhulgas elektrisektoris üldhuviteenuste osutamise korraga (heaks kiidetud Leedu Vabariigi valitsuse 18. juuli 2012. aasta resolutsiooniga nr 916), elektrisektoris üldhuviteenustele eraldatud summade haldamise korraga (heaks kiidetud Leedu Vabariigi valitsuse 19. septembri 2012. aasta resolutsiooniga nr 1157) jne –, või selle osa tuleb pidada riigiabiks (riigiabikavaks) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 tähenduses, sealhulgas:

kas käesoleva kohtuasja asjaolude korral tuleb ELTL artikli 107 lõiget 1 tõlgendada nii, et üldhuviteenustele eraldatud summasid tuleb pidada riigi ressurssideks?

kas ELTL artikli 107 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kui võrguettevõtjatele (ettevõtjatele) pannakse kohustus osta elektritootjatelt elektrit kindlaksmääratud hinnaga (tariifiga) ja/või elektrienergia tasakaalustamise kohustus ning selle kohustuse tõttu võrguettevõtjate kantud kahjud hüvitatakse summadest, mida saab seostada riigi ressurssidega, siis ei peeta seda riigi ressurssidest elektritootjatele antud riigiabiks?

kas ELTL artikli 107 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et käesoleva kohtuasja asjaolude korral tuleb järgmisi toetusi pidada valikuliseks ja/või toetusteks, mis võivad mõjutada liikmesriikidevahelist kaubandust: strateegilise tähtsusega projekte (nt NordBalt) ellu viivale ettevõtjale antud toetus; sellistele ettevõtjatele antud toetus, kellele on tehtud ülesandeks tagada teataval perioodil elektrivarustus; toetus, millega hüvitatakse turutingimustest tulenenud kahjud, mida sellised isikud nagu kõne all olevad päikeseenergiajaamade arendajad on tegelikult kandnud, kuna riik keeldus võetud kohustuste täitmisest (riigisiseste õigusnormide muutmise tõttu); ettevõtjatele (võrguettevõtjatele) antud toetus, mille eesmärk on hüvitada tegelikud kahjud, mis tulenevad kohustusest osta üldhuviteenuseid osutavatelt elektritootjatelt elektrit kindlaksmääratud hinnaga ja tasakaalustada elektrienergiat?

kas ELTL artikli 107 lõiget 1 koostoimes ELTL artikli 106 lõikega 2 tuleb tõlgendada nii, et käesoleva kohtuasja asjaolude korral tuleb kõnealust üldhuviteenuste kava (või selle osa) pidada vastavaks Euroopa Liidu Kohtu 24. juuli 2003. aasta otsuse Altmark Trans ja Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00) punktides 88–93 sätestatud kriteeriumidele?

kas ELTL artikli 107 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et käesoleva kohtuasja asjaolude korral tuleb üldhuviteenuste kava (või selle osa) käsitada sellisena, et see kahjustab või ähvardab kahjustada konkurentsi?