12.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 94/8


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) dne 18. prosince 2017 – „Achema“ AB, „Orlen Lietuva“ AB, „Lifosa“ AB v. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)

(Věc C-706/17)

(2018/C 094/11)

Jednací jazyk: litevština

Předkládající soud

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastnice původního řízení

Odvolatelky:„Achema“ AB, „Orlen Lietuva“ AB, „Lifosa“ AB

Odpůrkyně: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Předběžná otázka

Má být legislativní rámec pro poskytování služeb veřejného zájmu v odvětví elektroenergetiky (dále jen „SVZ“) a jejich financování (náhrady) (dále jen „režim SVZ“) – stanovený v litevském zákoně o elektřině, v litevském zákoně o energii z obnovitelných zdrojů, v litevském zákoně o integraci elektroenergetické soustavy do evropských elektroenergetických soustav, v litevském zákoně provádějícím zákon měnící a doplňující články 2, 11, 13, 14, 16, 20 a 21 zákona o energii z obnovitelných zdrojů a v právních opatřeních provádějících tyto zákony, včetně Postupu pro poskytování služeb veřejného zájmu v odvětví elektroenergetiky, schváleného usnesením vlády Litevské republiky č. 916 ze dne 18. července 2012, Postupu pro správu finančních prostředků na služby veřejného zájmu v odvětví elektroenergetiky, schváleného usnesením vlády Litevské republiky č. 1157 ze dne 19. září 2012 a tak dále – vše ve znění platném v roce 2014, nebo jeho části, považován za státní podporu (režim státní podpory) pro účely čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, včetně následujících otázek:

má být za okolností, jako jsou okolnosti v projednávané věci, čl. 107 odst. 1 SFEU vykládán v tom smyslu, že finanční prostředky SVZ mají či nemají být považovány za státní prostředky?

má být čl. 107 odst. 1 SFEU vykládán v tom smyslu, že případ, kdy je provozovatelům elektrizačních soustav (podnikům) uložena povinnost kupovat elektřinu od výrobců elektřiny za pevnou cenu (sazbu) a/nebo vyrovnat elektřinu a ztráty utrpěné provozovateli elektrizačních soustav z důvodu této povinnosti jsou nahrazeny z finančních prostředků, které mohou pocházet ze státních prostředků, nemá být považován za podporu poskytovanou výrobcům elektřiny ze státních prostředků?

má být článek 107 odst. 1 SFEU vykládán v tom smyslu, že za okolností, jako jsou okolnosti v projednávané věci, má či nemá být následující podpora považována za selektivní a/nebo schopnou ovlivnit obchod mezi členskými státy: podpora poskytnutá podniku, který provádí projekt strategické důležitosti, jako je „NordBalt“; podpora poskytnutá podnikům, které jsou pověřeny zajištěním bezpečnosti dodávek elektrické energie po stanovenou dobu; podpora pro náhradu ztrát odrážejících tržní podmínky a skutečně utrpěných osobami, jako jsou dotčení developeři solárních fotovoltaických elektráren, z důvodu, že stát odmítl plnit závazky, které přijal (z důvodu vnitrostátních regulativních změn); podpora poskytnutá podnikům (provozovatelům elektrizačních soustav) s cílem nahradit skutečné ztráty utrpěné splněním povinnosti kupovat elektřinu za pevnou cenu od výrobců elektřiny poskytujících SVZ a vyrovnáním elektřiny.

má být čl. 107 odst. 1 SFEU použitý ve spojení s čl. 106 odst. 2 SFEU vykládán v tom smyslu, že za okolností, jako jsou okolnosti v projednávané věci, má či nemá být dotčený režim SVZ (nebo jeho část) považován za splňující kritéria stanovená v bodech 88 až 93 rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 24. července 2003 ve věci Altmar Trans a Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00)?

má být čl. 107 odst. 1 SFEU vykládán v tom smyslu, že za okolností, jako jsou okolnosti v projednávané věci, má či nemá být režim SVZ (nebo jeho část) považován za narušující nebo hrozící narušit hospodářskou soutěž?