5.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 83/12


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 15. decembrī iesniedza Svea hovrätt (Zviedrija) – Patent-och registreringsverket/Mats Hansson

(Lieta C-705/17)

(2018/C 083/19)

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Svea hovrätt

Pamatlietas puses

Prasītājs: Patent-och registreringsverket

Atbildētājs: Mats Hansson

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Preču zīmju direktīvas (1) 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka visu atbilstošo faktoru visaptverošo vērtējumu, kas jāveic sajaukšanas iespējas vērtējuma ietvaros, var ietekmēt tas, ka preču zīmes elements ir tieši izslēgts no reģistrācijas sniegtās aizsardzības, proti, reģistrācijas brīdī ir reģistrēta tā sauktā atruna?

2)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, vai šādā gadījumā atruna var ietekmēt visaptverošo vērtējumu tādā ziņā, ka kompetentā iestāde attiecīgo elementu ņem vērā, tomēr piešķir tam mazāku nozīmi, neuzskatot to par tādu, kam ir atšķirtspēja, pat ja faktiski minētajam elementam attiecībā uz agrāko preču zīmi piemistu atšķirtspēja un tas būtu atpazīstams?

3)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, savukārt uz otro jautājumu noraidoša, vai atruna jebkādā citā veidā var ietekmēt visaptverošo vērtējumu?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/95/EK (2008. gada 22. oktobris), ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (OV 2008, L 299, 25. lpp.).