5.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 83/12


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Svea hovrätt (Ruotsi) on esittänyt 15.12.2017 – Patent- och registreringsverket v. Mats Hansson

(Asia C-705/17)

(2018/C 083/19)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Svea hovrätt

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Patent- och registreringsverket

Vastapuoli: Mats Hansson

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko tavaramerkkidirektiivin (1) 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että sekaannusvaaraa arvioitaessa kaikista merkityksellisistä tekijöistä tehtävään kokonaisarviointiin voi vaikuttaa se, että tavaramerkin osatekijä on nimenomaisesti jätetty suojan ulkopuolelle rekisteröinnin yhteydessä, eli rekisteriin on merkitty erottamislausuma rekisteröinnin yhteydessä?

2)

Mikäli vastaus ensimmäiseen kysymykseen on myöntävä, voiko erottamislausuma siinä tapauksessa vaikuttaa kokonaisarviointiin siten, että toimivaltainen viranomainen ottaa huomioon kyseisen osatekijän mutta antaa sille rajatumman merkityksen siten, että osatekijän ei katsota olevan erottamiskykyinen, vaikka se tosiasiallisesti olisi erottava ja hallitseva aiemmassa tavaramerkissä?

3)

Mikäli vastaus ensimmäiseen kysymykseen on myöntävä ja vastaus toiseen kysymykseen on kieltävä, voiko erottamislausuma kuitenkin vaikuttaa kokonaisarviointiin jollain muulla tavalla?


(1)  Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25).