9.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 123/7


2017 m. gruodžio 15 d.Oberlandesgericht Wien (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Adelheid Krah / Universität Wien

(Byla C-703/17)

(2018/C 123/10)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht Wien

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Adelheid Krah

Atsakovas: Universität Wien

Prejudiciniai klausimai

1 klausimas:

Ar Sąjungos teisę, pirmiausia SESV 45 straipsnį, 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 492/2011 (1) dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje 7 straipsnio 1 dalį ir Pagrindinių teisių chartijos 20 ir 21 straipsnius reikia aiškinti taip, kad jiems prieštarauja nuostata, pagal kurią iš Vienos universiteto dėstytojo ankstesnių tarnybos dirbant tą patį darbą laikotarpių, nepriklausomai nuo to, ar tai buvo darbas Vienos universitete, ar kitame šalies ar užsienio universitete arba panašioje įstaigoje, įskaitoma ne daugiau nei trys ar ketveri metai?

2 klausimas:

Ar darbo užmokesčio sistema, kurioje nėra numatyta įskaityti visus ankstesnius tarnybos dirbant tą patį darbą laikotarpius, tačiau kartu darbo toje pačioje darbovietėje trukmė siejama su aukštesniu darbo užmokesčiu, prieštarauja laisvam darbuotojų judėjimui, numatytam SESV 45 straipsnio 2 dalyje ir 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 492/2011/ES dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje 7 straipsnio 1 dalyje?


(1)  OL L 141, 2011, p. 1.