9.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 123/7


Az Oberlandesgericht Wien (Ausztria) által 2017. december 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Adelheid Krah kontra Universität Wien

(C-703/17. sz. ügy)

(2018/C 123/10)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Wien

Az alapeljárás felei

Felperes: Adelheid Krah

Alperes: Universität Wien

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell-e értelmezni az uniós jogot, különösen az EUMSZ 45. cikket, a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 7. cikkének (1) bekezdését és az Alapjogi Charta 20. és 21. cikkét, hogy azokkal ellentétes az olyan szabályozás, amely szerint az Universität Wien oktatói testületének egyik tagja által korábban szerzett szakmailag releváns szolgálati idők attól függetlenül, hogy az Universität Wiennél vagy más bel- vagy külföldi egyetemeknél, illetve hasonló intézményeknél szerzett foglalkoztatási időkről van-e szó, legfeljebb összesen három, illetve négy év időtartamban számíthatók be?

2.

Ellentétes-e a munkavállalóknak az EUMSZ 45. cikk (2) bekezdése és a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének (1) bekezdése szerinti szabad mozgásával az olyan javadalmazási rendszer, amely nem teszi lehetővé a szakmailag releváns korábbi szolgálati idők teljes beszámítását, ugyanakkor az ugyanazon munkáltató általi foglalkoztatás időtartamához magasabb díjazást kapcsol?


(1)  HL 2011. L 141, 1. o.