26.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 112/15


2017 m. gruodžio 14 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Unareti SpA / Ministero dello Sviluppo Economico ir kt.

(Byla C-702/17)

(2018/C 112/20)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Unareti SpA

Atsakovai: Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, Autorità Garante per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico – Sede di Milano, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Stato Regioni ed Unificata, Ministero per gli affari regionali, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Conferenza Unificata Stato Regioni e Enti Locali

Prejudicinis klausimas

Visų pirma Teisingumo Teismo prašoma nustatyti, ar šiais principais ir taisyklėmis draudžiami pirmiau nurodyti nacionalinius teisės aktai, kuriuose numatytas kompensacijų buvusiems koncesininkams dydžio nustatymo kriterijų taikymas atgaline data, darantis poveikį ankstesniems sutartiniams santykiams, arba, ar toks taikymas, taip pat atsižvelgiant į proporcingumo principą, yra pagrįstas poreikiu ginti kitus Europai svarbius viešuosius interesus, susijusius su poreikiu užtikrinti geresnę atitinkamos rinkos konkurencingumo apsaugą, taip pat suteikti didesnę apsaugą paslaugos vartotojams, kurie galėtų patirti netiesioginį poveikį dėl galimo buvusiems koncesininkams mokėtinų sumų padidėjimo.