19.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 104/15


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 14 december 2017 – Finanzamt Kyritz mot Wolf-Henning Peters

(Mål C-700/17)

(2018/C 104/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzhof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Finanzamt Kyritz

Motpart: Wolf-Henning Peters

Tolkningsfrågor

1

Ska undantaget för sjukvårdande behandling av specialistläkare inom klinisk kemi och laboratoriediagnostik under de omständigheter som föreligger i det nationella målet bedömas enligt artikel 132.1 c i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1) eller enligt artikel 132.1 b i samma direktiv?

2

Förutsätter tillämpningen av artikel 132.1 c i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt – för det fall att denna bestämmelse är tillämplig – att det finns ett förtroendeförhållande mellan läkaren och den behandlade personen?


(1)  EUT L 347, 2006, s. 1