19.3.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 104/15


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 14 december 2017 — Finanzamt Kyritz / Wolf-Henning Peters

(Zaak C-700/17)

(2018/C 104/19)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Bundesfinanzhof

Partijen in het hoofdgeding

Verzoeker: Finanzamt Kyritz

Verweerder: Wolf-Henning Peters

Prejudiciële vragen

1)

Moet de btw-vrijstelling voor medische verzorging door een in klinische chemie en laboratoriumdiagnostiek gespecialiseerde arts in omstandigheden zoals in het hoofdgeding worden beoordeeld op basis van artikel 132, lid 1, onder c), van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (1) of op basis van artikel 132, lid 1, onder b), van diezelfde richtlijn?

2)

Kan artikel 132, lid 1, onder c), van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde — in het geval dat deze bepaling van toepassing is — slechts worden toegepast indien er sprake is van een vertrouwensrelatie tussen de arts en de behandelde persoon?


(1)  PB 2006, L 347, blz. 1.