19.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 104/15


Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 14 december 2017 – Allianz Vorsorgekasse AG

(Mål C-699/17)

(2018/C 104/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Allianz Vorsorgekasse AG

Motpart: Bundestheater-Holding GmbH, Burgtheater GmbH, Wiener Staatsoper GmbH, Volksoper Wien GmbH, ART for ART Theaterservice GmbH, fair-finance Vorsorgekasse AG

Tolkningsfråga

Är bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling (1) och artiklarna 49 och 56 FEUF och de principer om likabehandling, icke-diskriminering och öppenhet vid tilldelning av ett kontrakt som följer av nämnda bestämmelser, tillämpliga vid ingående av avtal om förvaltning och betalning av avgifter med lönekaraktär mellan upphandlande myndigheter och yrkesanknutna försäkringskassor, om avtalets ingående och därmed valet av försäkringskassa kräver att arbetstagarna eller deras ombud godkänner nämnda val och således att en upphandlande myndighet inte ensam kan ingå avtalet?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 2014, s. 65)