19.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 104/15


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 14. prosince 2017 – Allianz Vorsorgekasse AG

(Věc C-699/17)

(2018/C 104/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgerichtshof

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka v řízení o opravném prostředku „Revision“: Allianz Vorsorgekasse AG

Zúčastněné osoby: Bundestheater-Holding GmbH, Burgtheater GmbH, Wiener Staatsoper GmbH, Volksoper Wien GmbH, ART for ART Theaterservice GmbH, fair-finance Vorsorgekasse AG

Předběžná otázka

Jsou ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/ES ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek (1), resp. články 49 a 56 SFEU a zásady rovného zacházení, zákazu diskriminace a transparentnosti, které z nich pro veřejné zakázky vyplývají, použitelné na smlouvy, které uzavírají veřejní zadavatelé s Betriebliche Vorsorgekassen (instituce zajišťující povinné podnikové spoření na odstupné), jejichž předmětem je správa a investování příspěvků srážených ze mzdy (Entgeltbeiträge), pokud uzavření smlouvy a tedy i výběr této instituce vyžaduje souhlas zaměstnanců resp. jejich zástupců a veřejný zadavatel tedy nemůže tuto smlouvu uzavřít sám?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, s. 65).