19.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 63/9


Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luxemburg) la 11 decembrie 2017 – Pillar Securitisation Sàrl/Hildur Arnadottir

(Cauza C-694/17)

(2018/C 063/13)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Pillar Securitisation Sàrl

Pârât: Hildur Arnadottir

Întrebare preliminară

În cadrul unui contract de credit care, având în vedere valoarea totală a creditului, nu intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului (1), o persoană poate fi considerată „consumator”, în sensul articolului 15 din Convenția de la Lugano din 30 octombrie 2007 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, în lipsa unei dispoziții naționale de punere în aplicare a dispozițiilor directivei menționate în domenii care nu intră sub incidența sa, pentru motivul că contractul a fost încheiat într-un scop care poate fi considerat străin activității sale profesionale?


(1)  JO L 133, p. 66.