19.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 63/9


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Luxemburg) on esittänyt 11..12.2017 – Pillar Securitisation sàrl v. Hildur Arnadottir

(Asia C-694/17)

(2018/C 063/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour de cassation

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Pillar Securitisation sàrl

Vastapuoli: Hildur Arnadottir

Ennakkoratkaisukysymys

Voidaanko henkilöä pitää ”kuluttajana” tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 30.10.2007 tehdyn Luganon yleissopimuksen 15 artiklassa tarkoitetulla tavalla, jos luottosopimus ei kuulu luoton kokonaismäärän vuoksi kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta 23.4.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/48/EY (1) soveltamisalaan, koska sopimus on tehty sellaista tarkoitusta varten, jota ei voida pitää henkilön ammattiin tai elinkeinotoimintaan liittyvänä, kun kansallisessa lainsäädännössä ei ole säännöstä, jonka mukaan direktiivin säännöksiä sovellettaisiin aloilla, jotka eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan?


(1)  EUVL 2008, L 133, s. 66.