12.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 94/8


A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2017. december 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Paulo Nascimento Consulting — Mediação Imobiliária Lda kontra Autoridade Tributária e Aduaneira

(C-692/17. sz. ügy)

(2018/C 094/10)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Supremo Tribunal Administrativo

Az alapeljárás felei

Felperes: Paulo Nascimento Consulting – Mediação Imobiliária Lda

Alperes: Autoridade Tributária e Aduaneira

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A héairányelv (1) 135. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt mentesség alkalmazása szempontjából a „hitelnyújtás”, „hitelközvetítés” vagy „hitelkezelés” fogalma magában foglalja-e azon eljárásbeli jogállás harmadik személy részére történő visszterhes engedményezését, amellyel a bírósági határozattal elismert és ingatlanközvetítési szerződés nemteljesítéséből következő követelés, továbbá a kifizetés teljesítésének időpontjában hatályos héa és a már esedékes vagy a teljes összeg kifizetéséig esedékessé váló késedelmi kamatok beszedésére irányuló végrehajtási eljárásban a héaalany rendelkezik?


(1)  A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.).