12.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 94/8


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supremo Tribunal Administrativo (Portugali) on esittänyt 11.12.2017 – Paulo Nascimento Consulting – Mediação Imobiliária Lda v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(Asia C-692/17)

(2018/C 094/10)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Supremo Tribunal Administrativo

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Paulo Nascimento Consulting – Mediação Imobiliária Lda

Vastaaja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Ennakkoratkaisukysymykset

Kuuluuko se, että arvonlisäverovelvollinen luovuttaa vastiketta vastaan kolmannelle asianosaisasemansa sellaisen kanteen osalta, jolla se vaatii täytäntöön pantavaksi tuomioistuimessa vahvistettua luottoa, joka johtuu kiinteistönvälityssopimuksen täyttämättä jättämisestä ja johon on lisätty maksuhetkellä voimassa olleen verokannan mukainen arvonlisävero ja viivästyskorot laskettuna täysimääräiseen maksuun saakka, arvonlisäverodirektiivin (1) 135 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn vapautuksen soveltamisen kannalta ”luottojen myöntämisen”, ”luottojen välityksen” tai ”luottojen hallinnoinnin” käsitteen alaan?


(1)  Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL 2006, L 347, s. 1).