12.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 94/8


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) dne 11. prosince 2017 – Paulo Nascimento Consulting — Mediação Imobiliária Lda v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(Věc C-692/17)

(2018/C 094/10)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Supremo Tribunal Administrativo

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Paulo Nascimento Consulting — Mediação Imobiliária Lda

Žalovaný: Autoridade Tributária e Aduaneira

Předběžná otázka

Pro účely uplatnění výjimky podle čl. 135 odst. 1 písm. b) směrnice o DPH (1), zahrnují pojmy „poskytnutí“, „sjednání“ či „správa úvěrů“ úplatné postoupení procesního postavení – osoby povinná k dani – ve prospěch třetí osoby v rámci vymáhání pohledávky prostřednictvím výkonu rozhodnutí uznaného na základě soudního rozhodnutí, která je důsledkem porušení smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitosti, spolu s DPH splatnou ke dni uskutečnění platby a s úroky z prodlení vzniklými až do dne úplného splacení pohledávky?


(1)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2009 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, s. 1).