12.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 94/8


Преюдициално запитване от Supremo Tribunal Administrativo (Португалия), постъпило на 11 декември 2017 г. — Paulo Nascimento Consulting — Mediação Imobiliária Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Дело C-692/17)

(2018/C 094/10)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Supremo Tribunal Administrativo

Страни в главното производство

Жалбоподател: Paulo Nascimento Consulting — Mediação Imobiliária Lda

Ответник: Autoridade Tributária e Aduaneira

Преюдициални въпроси

Попада ли в обхвата на понятието „отпускане“, „договаряне“ или „управление на кредит“ за целите на прилагане на освобождаването, предвидено в член 135, параграф 1, буква б) от Директивата за ДДС (1), възмездно прехвърляне, извършено от данъчнозадължено лице по ДДС в полза на трето лице, на процесуалното му качество в изпълнително производство за събиране на признато със съдебно решение вземане от неизпълнение на договор за посредничество при сделка с недвижим имот, заедно с дължимото ДДС по действащата ставка към датата на извършване на плащането, както и вече изтеклите и изтичащите лихви за забава до пълното плащане?


(1)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, глава 9, том 3, стр. 7).