26.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 112/13


2017 m. gruodžio 11 d.Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje PORR Építési Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Byla C-691/17)

(2018/C 112/18)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: PORR Építési Kft

Atsakovė: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvos 2006/112/EB (1) nuostatas, ir ypač proporcingumo, mokesčių neutralumo ir veiksmingumo principus, reikia aiškinti taip, kad jais draudžiama nacionalinio mokesčių administratoriaus praktika, pagal kurią, net nesant sukčiavimo mokesčių srityje, apskaičiuojant mokestį atsisakoma suteikti teisę į atskaitą, kurią galima atlikti remiantis PVM sąskaita faktūra, išduota laikantis įprastos apmokestinimo tvarkos, nes sąskaita faktūra turėjo būti išrašyta taikant atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą, ir prieš atsisakydamas suteikti teisę į atskaitą mokesčių administratorius neišnagrinėja:

ar sąskaitą faktūrą išrašęs asmuo gali sąskaitos gavėjui grąžinti nepagrįstai sumokėtą PVM sumą ir

ar sąskaitą faktūrą išrašęs asmuo gali (pagal nacionalinės teisės aktus) teisėtai ją pataisyti ir atitinkamai iš mokesčių administratoriaus susigrąžinti jam nepagrįstai sumokėtą mokestį?

2.

Ar Direktyvos 2006/112/EB nuostatas ypač proporcingumo, mokesčių neutralumo ir veiksmingumo principus, reikia aiškinti taip, kad jais draudžiama nacionalinio mokesčių administratoriaus praktika, pagal kurią, apskaičiuojant mokestį atsisakoma suteikti teisę į atskaitą, kurią galima atlikti remiantis PVM sąskaita faktūra, išduota laikantis įprastos apmokestinimo tvarkos, nes sąskaita faktūra turėjo būti išrašyta taikant atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą, ir pagal kurią apskaičiuojant mokestį nenusprendžiama, kad sąskaitos faktūros gavėjui bus grąžintas nepagrįstai sumokėtas mokestis, nepaisant to, jog sąskaitą faktūrą išrašęs asmuo į nacionalinį iždą sumokėjo sąskaitose faktūrose apskaičiuotą PVM mokestį?


(1)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).