26.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 112/13


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) dne 11. prosince 2017 – PORR Építési Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Věc C-691/17)

(2018/C 112/18)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko)

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: PORR Építési Kft.

Žalovaný: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Předběžné otázky

1)

Musí být ustanovení směrnice 2006/112/ES (1), konkrétně zásady proporcionality, daňové neutrality a efektivity, vykládána v tom smyslu, že brání takové praxi vnitrostátního daňového orgánu, v rámci které tento orgán, aniž došlo k daňovému podvodu, odepírá při vyměřování daně nárok na odpočet, který lze uplatňovat na základě faktury na DPH vystavené podle obecného režimu zdanění, neboť má za to, že správně měla být faktura za dané plnění vystavena podle režimu přenesení daňové povinnosti, přičemž před odepřením nároku na odpočet nebylo zjišťováno,

zda vystavitel faktury může příjemci faktury vrátit nesprávně zaplacenou částku DPH, ani

zda vystavitel faktury může v souladu s právem (v mezích vnitrostátního právního rámce) fakturu opravit a odstranit v ní nesrovnalosti, a tím u daňového orgánu dosáhnout vrácení daně, kterou nesprávně odvedl?

2)

Musí být ustanovení směrnice 2006/112/ES, konkrétně zásady proporcionality, daňové neutrality a efektivity, vykládána v tom smyslu, že brání takové praxi vnitrostátního daňového orgánu, v rámci které tento orgán při vyměřování daně odepírá nárok na odpočet, který lze uplatnit na základě faktury na DPH vystavené podle obecného režimu zdanění, neboť má za to, že správně měla být faktura za dané plnění vystavena podle režimu přenesení daňové povinnosti a že pro případ vyměřování daně není stanovena povinnost vrátit příjemci faktury nesprávně zaplacenou daň, přestože vystavitel faktury odvedl částku DPH z faktur do státního rozpočtu?


(1)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).