12.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 94/7


Преюдициално запитване от Landgericht München I (Германия), постъпило на 8 декември 2017 г. — Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS „MSC Flaminia“/Land Niedersachsen

(Дело C-689/17)

(2018/C 094/09)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht München I

Страни в главното производство

Ищец: Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS „MSC Flaminia“

Ответник: Land Niedersachsen

Преюдициален въпрос

Представляват ли остатъчните вещества от авария под формата на метален скрап и вода за гасене на пожар, смесена с шлаки и остатъци от товари, на борда на кораб, „отпадъци, генерирани на борда на сухопътни превозни средства, влакове, самолети и кораби“ съгласно член 1, параграф 3, буква б от Регламент (ЕО) № 1013/2006 (1)?


(1)  Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци (ОВ L 190, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 16, стр. 172).