26.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 112/12


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) dne 8. prosince 2017 – Bayer Pharma AG v. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. a Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.

(Věc C-688/17)

(2018/C 112/16)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Fővárosi Törvényszék

Účastnice původního řízení

Žalobkyně : Bayer Pharma AG x

Žalované: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Předběžné otázky

1)

Má se výraz „poskytnout […] přiměřenou náhradu“ uvedený v čl. 9 odst. 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES (1) ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví vykládat v tom smyslu, že členské státy by měly stanovit hmotněprávní normy týkající se odpovědnosti stran, jakož i výši a způsob náhrady škody, podle nichž soudy členských států mohou žalobci nařídit, aby poskytl žalovanému náhradu škody způsobenou předběžným opatřením, které později soud zrušil nebo pozbylo účinků z důvodu řízení či opomenutí řízení ze strany žalobce, nebo v případech, kdy soud později zjistil, že k porušení či ohrožení práva duševního vlastnictví vůbec nedošlo?

2)

V případě kladné odpovědi na první předběžnou otázku, brání čl. 9 odst. 7 směrnice v rozporu právní úpravě členského státu, podle které na náhradu škody uvedenou v daném ustanovení směrnice vztahují všeobecné právní předpisy členského státu týkající se občanskoprávní odpovědnosti a náhrady škody, podle kterých soud nemůže žalobci nařídit nahradit škodu způsobenou předběžným opatřením, které se později ukázalo jako neopodstatněné z důvodu neplatnosti patentu a k níž došlo, protože žalovaný nekonal tak, jak by se od něho dalo obecně očekávat v dané situaci, pokud žalobce při podání žádosti o předběžné opatření jednal tak, jak by se od něj v dané situaci dalo obecně očekávat?


(1)  Úř. věst. L 157, 2004, s. 45; Zvl. vyd. 17/002, s. 32.