19.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/14


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 7. decembra 2017 – Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V./Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH

(Vec C-686/17)

(2018/C 104/17)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V.

Žalovaná: Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH

Prejudiciálne otázky

1.

Je pre výklad pojmu krajina pôvodu podľa článku 113a ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 (1) a článku 76 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (2) potrebné brať do úvahy ustanovenia článku 23 a nasl. Colného kódexu spoločenstva (3) a článku 60 Colného kódexu Únie (4)?

2.

Majú pestované šampiňóny, ktoré sú zbierané v tuzemsku, podľa článku 23 nariadenia (EHS) č. 2913/92 a článku 60 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 domáci pôvod, keď podstatné kroky pri výrobe boli vykonané v inom členskom štáte Európskej únie a pestované šampiňóny sú do tuzemska privezené najskôr 3 alebo menej dní pred prvým zberom?

3.

Uplatňuje sa zákaz uvádzania do omylu podľa článku 2 ods. 1 písm. a) bodu i) smernice č. 2000/13/ES (5) a podľa článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 (6) na označovanie krajiny pôvodu predpísaného článkom 113a ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a článkom 76 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013?

4.

Môžu byť pri označeniach o krajine pôvodu, ktoré sú predpísané článkom 113a ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a článkom 76 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, uvedené objasňujúce dodatky na zabránenie uvedenia do omylu zakázaného článkom 2 ods. 1 písm. a) bodom i) smernice č. 2000/13/ES, ako aj článkom 7 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011?


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), (Ú. v. EÚ L 299, 2007, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013 , ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, (Ú. v. EÚ L 347, 2013, s. 671.

(3)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, (Ú. v. ES L 302, 1992, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013 , ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, (Ú. v. EÚ L 269, 2013, s. 1.

(5)  Smernica 2000/13/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín, Ú. v. ES L 109, 2000, s. 29; Mim. vyd. 15/005, s. 75.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 Text s významom pre EHPÚ. v. EÚ L 304, 2011, s. 18.