19.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 104/14


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 7. detsembril 2017 – Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e. V. versus Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH

(Kohtuasi C-686/17)

(2018/C 104/17)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja ja kassatsioonkaebuse esitaja: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e. V.

Kostja ja vastustaja kassatsioonimenetluses: Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH

Eelotsuse küsimused

1.

Kas selleks, et määratleda mõistet „päritoluriik“ vastavalt määruse (EÜ) nr 1234/2007 (1) artikli 113a lõikele 1 ja määruse (EL) nr 1308/2013 (2) artikli 76 lõikele 1, tuleb lähtuda selle mõiste määratlusest tolliseadustiku (3) artiklis 23 ja sellele järgnevates artiklites ning liidu tolliseadustiku (4) artiklis 60?

2.

Kas kultuuršampinjonid, mis on korjatud Saksamaal, loetakse vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklile 23 ja määruse (EL) nr 952/2013 artikli 60 lõikele 1 kõnealuselt territooriumilt pärinevaks kaubaks, kui tähtsad tootmisetapid toimuvad Euroopa Liidu muudes liikmesriikides ja kultuuršampinjonid on Saksamaale toodud alles kolm päeva või vähem kui kolm päeva enne esimest korjet?

3.

Kas ostja eksitamise keeldu, mis on sätestatud direktiivi 2000/2013/EÜ (5) artikli 2 lõike 1 punkti a alapunktis i ja määruse (EL) nr 1169/2011 (6) artikli 7 lõike 1 punktis a, tuleb kohaldada päritolutähise suhtes, mis on ette nähtud vastavalt määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 113a lõikele 1 ja määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 76 lõikele 1?

4.

Kas määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 113a lõike 1 ja määruse (EÜ) nr 1308/2013 artikli 76 lõike 1 kohaselt ette nähtud päritolutähisele võib lisada selgitavaid märkusi, et ennetada ostja eksitamist, mis on vastavalt direktiivi 2000/2013 artikli 2 lõike 1 punkti a alapunktile i ning määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 7 lõike 1 punktile a keelatud?


(1)  Nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus; ELT 2007, L 299, lk 1).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT 2013, L 347, lk 671).

(3)  Nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT 1992, L 302, lk 1; ELT eriväljaanne 02/04, lk 307).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EÜ) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT 2013, L 269, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiiv 2000/13/EÜ toidu märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 2000, L 109, lk 29; ELT eriväljaanne 15/05, lk 75).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004 (ELT L 304, 22.11.2011, lk 18).