12.2.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 52/23


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal de Justiça (Portugalia) w dniu 6 grudnia 2017 r. – Cofemel – Sociedade de Vestuário SA / G-Star Raw CV

(Sprawa C-683/17)

(2018/C 052/34)

Język postępowania: portugalski

Sąd odsyłający

Supremo Tribunal de Justiça

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca skargę kasacyjną: Cofemel – Sociedade de Vestuário SA

Druga strona postępowania: G-Star Raw CV

Pytania prejudycjalne

1)

Czy sprzeczny z [dokonaną przez Trybunał Sprawiedliwości wykładnią] art. 2 lit. a) dyrektywy 2001/29/WE [Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym] (1) jest przepis krajowy – w niniejszej sprawie art. 2 ust. 1 lit. i) [portugalskiego] kodeksu prawa autorskiego i praw pokrewnych (CDADC) – zgodnie z którym ochrona w zakresie praw autorskich przysługuje tym dziełom sztuki użytkowej, wzorom przemysłowym i dziełom sztuki wzorniczej, które, poza realizowanym przez nie celem użytkowym, wywołują swoisty i odróżniający je z estetycznego punktu widzenia efekt wizualny, przy czym głównym kryterium przyznania im ww. ochrony jest ich oryginalność?

2)

Czy sprzeczny z [dokonaną przez Trybunał Sprawiedliwości wykładnią] art. 2 lit. a) dyrektywy 2001/29/WE [Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym] jest przepis krajowy – w niniejszej sprawie art. 2 ust. 1 lit. i) [portugalskiego] kodeksu prawa autorskiego i praw pokrewnych (CDADC) – zgodnie z którym ochrona w zakresie praw autorskich przysługuje dziełom sztuki użytkowej, wzorom przemysłowym i dziełom sztuki wzorniczej jeżeli, w świetle szczególnie surowej oceny ich artystycznego charakteru oraz przy uwzględnieniu aktualnych trendów panujących w kręgach kulturalnych i instytucjonalnych, zasługują one na uznanie za „twórczość artystyczną” i „dzieła sztuki”?


(1)  DZ.U. L 167 z 22.6.2001, s. 10, polskie wydanie specjalne: Rozdział 17 Tom 001 s. 230-239