12.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 52/23


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) 6. detsembril 2017 – Cofemel – Sociedade de Vestuário S.A. versus G-Star Raw CV

(Kohtuasi C-683/17)

(2018/C 052/34)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Supremo Tribunal de Justiça

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Cofemel – Sociedade de Vestuário S.A.

Vastustaja: G-Star Raw CV

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Liidu Kohtu tõlgendusega direktiivi 2001/29/EÜ (1) artikli 2 punktile a on vastuolus liikmesriigi õigusnorm – antud juhul autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste seadustiku (Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos) artikli 2 lõike 1 alapunkti i säte – millega antakse autoriõiguste kaitse tarbekunstiteostele, joonistele, tööstusdisainilahendustele või disainiteostele, mis loovad nende aluseks oleva tarbefunktsiooni üleselt iseenesest ja esteetilisest vaatepunktist eristatava visuaalse efekti, kuna nende originaalsus on autoriõiguse valdkonnas kaitse andmisel põhikriteerium?

2.

Kas Euroopa Liidu Kohtu tõlgendusega direktiivi 2001/29/EÜ artikli 2 punktile a on vastuolus liikmesriigi õigusnorm – antud juhul autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste seadustiku (Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos) artikli 2 lõike 1 alapunkti i säte – millega antakse autoriõiguste kaitse tarbekunstiteostele, joonistele, tööstusdisainilahendustele või disainiteostele juhul, kui neid on nende kunstilise olemuse eriti nõudliku hinnangu valguses ja kultuurilistes ja institutsioonilistes ringkondades domineerivaid ideid arvesse võttes võimalik väärtustada „kunstiloomingu“ või „kunstiteosena“?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT 2001, L 167, lk 10; ELT eriväljaanne 17/01, lk 230).