26.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 112/11


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 6. decembrī iesniedza Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) – ExxonMobil Production Deutschland GmbH/Vācijas Federatīvā Republika

(Lieta C-682/17)

(2018/C 112/15)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Berlin

Pamatlietas puses

Prasītāja: ExxonMobil Production Deutschland GmbH

Atbildētāja: Vācijas Federatīvā Republika

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai iekārta, kas ražo produktu, kura ražošana neietilpst Direktīvas 2003/87/EK (1) (Emisiju tirdzniecības direktīva) I pielikumā minētajās darbībās (kā šajā gadījumā: sēra ražošana), un kas vienlaikus veic darbību “kurināmā sadedzināšana iekārtās ar kopējo nominālo siltumspēju, kas pārsniedz 20 MW”, uz kuru atbilstoši Emisiju tirdzniecības direktīvas I pielikumam attiecas emisiju kvotu tirdzniecības pienākums, ir elektroenerģijas ražošanas iekārta Direktīvas 2003/87/EK 3. panta u) punkta izpratnē, ja šīs iekārtas palīgiekārtā tiek ražota arī elektroenerģija iekārtai un (maza) daļa no šīs elektroenerģijas tiek ievadīta publiskajā elektroenerģijas tīklā pret atlīdzību?

2)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir “jā”:

Ja pirmajā jautājumā aprakstītā iekārta ir elektroenerģijas ražošanas iekārta Direktīvas 2003/87/EK 3. panta u) punkta izpratnē, vai šai iekārtai var tikt sadalītas kvotas attiecībā uz siltumu saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2011/278/ES arī tad, ja siltums atbilst Lēmuma 2011/278/ES (2) 3. panta c) punktā izvirzītajiem nosacījumiem, taču neietilpst Emisiju tirdzniecības direktīvas 10.a panta 1. punkta trešajā daļā, kā arī 3. un 4. punktā minētajās kategorijās – siltums, kas rodas, sadedzinot dūmgāzes, lai ražotu elektroenerģiju, centralizētā siltumapgāde un augstas efektivitātes koģenerācija?

3)

Ja saskaņā ar atbildi uz pirmajiem diviem prejudiciālajiem jautājumiem kvotu sadale attiecībā uz prasības pamatā esošajā iekārtā saražoto siltumu ir iespējama:

Vai saistībā ar dabasgāzes (skābas gāzes formā) pārstrādi t.s. Klausa procesā, atdalot dabasgāzē esošo CO2 no gāzu maisījuma, atmosfērā izdalītā CO2. gadījumā runa ir par tādām emisijām, kas Komisijas Lēmuma 2011/278/ES 3. panta h) punkta pirmā teikuma izpratnē rodas 3. panta h) punkta v) apakšpunktā minētajā procesā?

a)

Vai Komisijas Lēmuma 2011/278/ES 3. panta h) punkta pirmā teikuma izpratnē CO2 emisijas var “rasties” procesā, kurā izejmateriālā esošais CO2 fizikāli tiek nodalīts no gāzu maisījuma un tiek izdalīts atmosfērā, šajā ziņā notiekošajā procesā paralēli nerodoties papildu oglekļa dioksīdam, vai arī šīs tiesību normas obligāts priekšnoteikums ir tāds, ka atmosfērā izdalītais CO2 kā procesa rezultāts rodas pirmo reizi?

b)

Vai Komisijas Lēmuma 2011/278/ES 3. panta h) punkta v) apakšpunkta izpratnē tiek “izmantots” oglekli saturošs izejmateriāls, ja dabasgāze, kas ir dabiski sastopama t.s. Klausa procesā, tiek izmantota sēra ražošanai un tādējādi dabasgāzē esošais oglekļa dioksīds tiek izdalīts atmosfērā, dabasgāzē esošajam oglekļa dioksīdam nepiedaloties ķīmiskajā reakcijā, kas norisinās procesa laikā, vai arī jēdziena “izmantošana” obligāts priekšnoteikums ir tāds, ka ogleklis piedalās notiekošajā ķīmiskajā reakcijā vai pat ir nepieciešams, lai tā notiktu?

4)

Gadījumā, ja atbilde uz trešo jautājumu ir “jā”: ja iekārta, uz kuru attiecas emisiju kvotu tirdzniecības pienākums, atbilst gan normas sastāva pazīmēm, kas raksturo siltuma līmeņatzīmes apakšiekārtu, gan normas sastāva pazīmēm, kuras raksturo procesa emisiju apakšiekārtu, atbilstoši kādai līmeņatzīmei tiek veikta bezmaksas emisiju kvotu sadale? Vai tiesības uz kvotu sadali, izmantojot siltuma līmeņatzīmi, ir prioritāras attiecībā pret tiesībām uz kvotu sadali par procesa emisijām, vai arī tiesības uz kvotu sadali par procesa emisijām, ņemot vērā to speciālo raksturu, ir prioritāras attiecībā pret siltuma līmeņatzīmi un kurināmā līmeņatzīmi?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. oktobris) ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV 2003, L 275, 32. lpp.).

(2)  Komisijas Lēmums 2011/278/ES (2011. gada 27. aprīlis), ar kuru visā Savienībā nosaka pagaidu noteikumus saskaņotai bezmaksas emisiju kvotu sadalei atbilstoši 10.a pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/87/EK (OV 2011, L 130, 1. lpp.).