26.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 112/10


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 6.12.2017 – slewo // schlafen leben wohnen GmbH v. Sascha Ledowski

(Asia C-681/17)

(2018/C 112/14)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: slewo // schlafen leben wohnen GmbH

Vastapuoli: Sascha Ledowski

Ennakkoratkaisukysymykset

Euroopan unionin tuomioistuimelle esitetään SEUT 267 artiklan perusteella kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta 25.11.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU (1) 16 artiklan e alakohdan ja – tarvittaessa – 6 artiklan 1 kohdan k alakohdan tulkinnasta seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

1)

Onko kuluttajien oikeuksista annetun direktiivin 16 artiklan e alakohtaa tulkittava siten, että siinä mainittuihin tavaroihin, joita ei voida palauttaa terveydensuojelu- tai hygieniasyistä, luetaan myös tavarat (kuten patjat), jotka tavanomaisessa käytössä voivat olla suoraan kosketuksissa ihmiskehoon mutta jotka voidaan elinkeinonharjoittajan toteuttamilla soveltuvilla (puhdistus)toimenpiteillä saada jälleen myyntikelpoisiksi?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

a)

Mitä edellytyksiä tavaran pakkauksen on täytettävä, jotta kyseessä voidaan katsoa olevan kuluttajien oikeuksista annetun direktiivin 16 artiklan e alakohdassa tarkoitettu sinetti?

ja

b)

Onko kuluttajien oikeuksista annetun direktiivin 6 artiklan 1 kohdan k alakohdassa tarkoitettu ilmoitus, joka elinkeinonharjoittajan on annettava ennen kuin kuluttaja tulee sidotuksi sopimukseen, tehtävä siten, että kuluttajalle ilmoitetaan kaupan kohteeseen (tässä patja) ja siihen kiinnitettyyn sinettiin nimenomaisesti viitaten, että hän menettää peruuttamisoikeutensa, jos sinetti avataan?


(1)  EUVL 2011, L 304, s. 64.