26.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 112/10


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 6. detsembril 2017 – slewo // schlafen leben wohnen GmbH versus Sascha Ledowski

(Kohtuasi C-681/17)

(2018/C 112/14)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: slewo // schlafen leben wohnen GmbH

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Sascha Ledowski

Eelotsuse küsimused

ELTL artikli 267 alusel esitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiivi 2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ, (1) artikli 16 punkti e ja vajaduse korral ka artikli 6 lõike 1 punkti k tõlgendamise kohta järgmised eelotsuse küsimused:

1.

Kas direktiivi 2011/83 artikli 16 punkti e tuleb tõlgendada nii, et seal nimetatud kaup, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, hõlmab ka selliseid esemeid (nagu madratsid), mis sihipärasel kasutamisel puutuvad küll kokku inimese kehaga, aga mida on kauplejal võimalik sobivate (puhastus)meetmetega uuesti kaubanduslikku seisukorda viia?

2.

Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt, siis

a)

millistele tingimustele peab vastama kauba pakend selleks, et kaupa saaks pidada suletuks direktiivi 2011/83 artikli 16 punkti e tähenduses

ja

b)

kas kaupleja peab enne tarbija sidumist lepinguga esitama direktiivi 2011/83 artikli 6 lõike 1 punkti k kohase teabe sel viisil, et ta viitab konkreetsele ostetavale esemele (käesolevas asjas madrats) ja selle eseme suletud pakendile ning märgib, et pakendi avamisel ei saa tarbija oma taganemisõigust enam kasutada?


(1)  ELT 2011, L 304, lk 64.