19.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 63/9


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Den Haag, Utrechti kohtumaja (Madalmaad) 5. detsembril 2017 – Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan, Kamalaranee Vethanayagam versus Minister van Buitenlandse Zaken

(Kohtuasi C-680/17)

(2018/C 063/12)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank Den Haag, Utrechti kohtumaja

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan, Kamalaranee Vethanayagam

Vastustaja: Minister van Buitenlandse Zaken

Eelotsuse küsimused

1

Kas viisaeeskirja (1) artikli 32 lõikega 3 on vastuolus, et seotud isikul kui kaebajate viisataotlusest puudutatud isikul on võimalus esitada viisa andmisest keeldumise otsuse peale enda nimel vaie ja kaebus?

2

Kas viisaeeskirja artikli 8 lõikes 4 reguleeritud esindamist tuleb käsitada nii, et pädevus jääb (ka) esindatavale riigile, või nii, et pädevus läheb täielikult üle esindavale riigile, millest tulenevalt ei ole esindatav riik ise enam pädev?

3

Kui viisaeeskirja artikli 8 lõike 4 punkti d kohaselt on võimalikud mõlemad küsimuses II viidatud esindamise vormid, siis millist liikmesriiki tuleb sellisel juhul pidada liikmeriigiks, kes on teinud viisaeeskirja artikli 32 lõike 3 tähenduses lõpliku otsuse?

4

Kas viisaeeskirja artikli 8 lõike 4 ning artikli 32 lõike 3 tõlgendus, mille kohaselt võivad viisataotlejad taotluste rahuldamata jätmise otsused vaidlustada üksnes esindava liikmesriigi asutuses või kohtus ja mitte esindatavas liikmesriigis, kuhu sisenemiseks viisat taotletakse, on kooskõlas õigusega tõhusale õiguskaitsele harta artikli 47 tähenduses? Kas sellele küsimusele vastamisel on oluline, et nõutav õiguskaitsevahend tagab, et taotlejal on õigus olla ära kuulatud, et tal on õigus menetluse läbiviimisele ühes liikmesriikide keeltest, et vaide- ja kaebemenetluse lõivud ja kohtukulud ei ole taotleja jaoks ebaproportsionaalselt suured ja et on olemas võimalus saada tasuta õigusabi? Kas arvestades seda, et riigil on viisaküsimustes kaalutlusruum, on sellele küsimusele vastamisel oluline, kas Šveitsi kohtul on tõhusa õiguskaitse võimaldamiseks piisav ülevaade Madalmaades valitsevast olukorrast?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri) (ELT 2009, L 243, lk 1).