19.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 63/9


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Den Haag, pracoviště Utrecht (Nizozemsko) dne 5. prosince 2017 – Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan, Kamalaranee Vethanayagam v. Minister van Buitenlandse Zaken

(Věc C-680/17)

(2018/C 063/12)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank Den Haag, pracoviště Utrecht

Účastníci původního řízení

Žalobci: Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan, Kamalaranee Vethanayagam

Žalovaný: Minister van Buitenlandse Zaken

Předběžné otázky

1)

Brání čl. 32 odst. 3 vízového kodexu (1) tomu, aby referenční osoba měla jako osoba dotčená žádostí žalobců o udělení víza možnost podat proti zamítnutí víza vlastním jménem stížnost a žalobu?

2)

Musí být zastupování upravené v čl. 8 odst. 4 vízového kodexu chápáno v tom smyslu, že příslušnost je zachována (také) zastupovanému státu, nebo že příslušnost je zcela přenesena na zastupující stát, takže zastupovaný stát již není sám příslušný?

3)

Pokud jsou podle čl. 8 odst. 4 písm. d) vízového kodexu obě formy zastupování uvedené v bodu 2) možné, jaký členský stát je potom nutné považovat za členský stát, který přijímá konečné rozhodnutí ve smyslu čl. 32 odst. 3 vízového kodexu?

4)

Je výklad čl. 8 odst. 4 a čl. 32 odst. 3 vízového kodexu, podle nichž žadatelé, kterým byla žádost o udělení víza zamítnuta, mohou podat odvolání výlučně u orgánu nebo soudu zastupujícího členského státu a nikoliv v zastupovaném členském státě, pro který se o vízum žádá, v souladu s nárokem na účinnou právní ochranu ve smyslu článku 47 Listiny základních práv? Je pro odpověď na tuto otázku relevantní, že poskytované odvolání zaručuje, že žadatel má právo být vyslechnut, že má právo vést řízení v jazyce jednoho z členských států, že správní a soudní poplatky spojené s řízením o stížnosti a žalobě nejsou pro žadatele nepřiměřeně vysoké a že existuje možnost poskytnutí bezplatné právní pomoci? Je vzhledem k prostoru pro uvážení státu, který existuje v oblasti záležitostí týkajících se víz pro odpověď na tuto otázku relevantní, zda má švýcarský soud dostatečný přehled o situaci v Nizozemsku, aby mohl nabídnout účinnou právní kontrolu?


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (Úř. věst. 2009, L 243, s. 1).