19.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 63/9


Преюдициално запитване от Rechtbank Den Haag, заседаващ в Утрехт (Нидерландия), постъпило на 5 декември 2017 г. — Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan, Kamalaranee Vethanayagam/Minister van Buitenlandse Zaken

(Дело C-680/17)

(2018/C 063/12)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Rechtbank Den Haag, заседаващ в Утрехт

Страни в главното производство

Жалбоподател: Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan, Kamalaranee Vethanayagam

Ответник: Minister van Buitenlandse Zaken

Преюдициални въпроси

1.

Прегражда ли член 32, параграф 3 от Визовия кодекс (1) възможността на референтно лице, в качеството му на заинтересовано лице с оглед на подадено от жалбоподател заявление за виза, да обжалва от свое собствено име по административен и по съдебен ред отказа за издаване на виза?

2.

Трябва ли представителството, предвидено в член 8, параграф 4 от Визовия кодекс, да се разбира в смисъл, че представляваната държава (също) запазва компетентността си, или че компетентността се прехвърля изцяло върху представляващата държава, в резултат на което самата представлявана държава повече не е компетентна?

3.

Ако съгласно член 8, параграф 4, буква г) от Визовия кодекс са възможни и двете посочени в точка II форми на представителство, за коя от двете държави членки следва да се приеме, че взема окончателното решение по смисъла на член 32, параграф 3 от Визовия кодекс?

4.

Съответства ли на правото на ефективни правни средства за защита пред съд по смисъла на член 47 от Хартата тълкуване на член 8, параграф 4 и член 32, параграф [3] от Визовия кодекс, според което кандидатите за виза могат да обжалват отхвърлянето на заявленията им единствено пред орган или съд на представляващата държава членка, а не в представляваната държава, за чиято виза се кандидатства? За отговора на този въпрос от значение ли е обстоятелството, че предложеното средство за правна защита гарантира на кандидата, че има право да бъде изслушан, че има право да предприема съдебни действия в държава членка, че дължимите административни и съдебни такси за обжалване по административен и съдебен ред не са несъразмерно високи и че е налице възможност за предоставяне на правна помощ? Предвид съществуващата свобода на преценка, с която държавата разполага по визовите въпроси, от значение ли е за отговора на този въпрос дали съответният съд в Швейцария има достатъчно ясна представа за ситуацията в Нидерландия, за да може да предложи ефективна съдебна защита?


(1)  Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (ОВ. 2009, L 243, стр. 1).