12.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 94/5


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Centrale Raad van Beroep (Nizozemsko) dne 4. prosince 2017 – M. Çoban v. Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(Věc C-677/17)

(2018/C 094/06)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Centrale Raad van Beroep

Účastníci původního řízení

Žalobce: M. Çoban

Žalovaný: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Předběžná otázka

Je třeba čl. 6 odst. 1 rozhodnutí č. 3/80 (1) vykládat s ohledem na článek 59 dodatkového protokolu v tom smyslu, že brání takové zákonné úpravě členského státu, jako je článek 4a TW, na základě které se schválené doplňková dávka odejme, pokud se zvýhodněná osoba přestěhuje do Turecka, a to i tehdy, když opustí území členského státu dobrovolně? Je přitom relevantní, že dotčená osoba v době odstěhování již nemá právo na pobyt na základě práva přidružení, ale je držitelem povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta – EU? Je přitom relevantní, že dotčená osoba má na základě vnitrostátních ustanovení možnost vrátit se během jednoho roku od odstěhování, a tím opět získat příplatek a že tato možnost trvá do doby, dokud je tato osoba držitelem povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta – EU?


(1)  Rozhodnutí Rady přidružení č. 3/80 ze dne 19. září 1980 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení členských států Evropských společenství na turecké pracovníky a jejich rodiny (Úř. věst. 1983, C 110, s. 60).