12.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 94/5


Преюдициално запитване от Centrale Raad van Beroep (Нидерландия), постъпило на 4 декември 2017 г. — M. Çoban/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(Дело C-677/17)

(2018/C 094/06)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Centrale Raad van Beroep

Страни в главното производство

Жалбоподател: M. Çoban

Ответник: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Преюдициални въпроси

Следва ли член 6, параграф 1 от Решение № 3/80 (1), при съобразяване на член 59 от Допълнителния протокол, да се тълкува в смисъл, че не допуска законова уредба на държава членка като член 4a от [Toeslagenwet (Закон за добавките към социалните плащания)] TW, въз основа на която одобрено допълващо обезщетение се отнема, когато получаващото го лице се премести в Турция, независимо че това лице самó е напуснало територията на държавата членка? Във връзка с това от значение ли е обстоятелството, че към момента на напускането на държавата членка заинтересованото лице повече няма право на пребиваване на основание на правната уредба относно асоциирането, но притежава разрешение за дългосрочно пребиваване на територията на ЕС? В това отношение от значение ли е обстоятелството, че съгласно националното законодателство заинтересованото лице има възможност в срок от една година след напускането на държавата членка да се върне в нея, като поиска отново да му бъде отпуснато допълнително обезщетение, като тази възможност продължава да е налице, докато посоченото лице разполага с разрешение за дългосрочно пребиваване на територията на ЕС?


(1)  Решение № 3/80 на Съвета по асоцииране ЕИО—Турция от 19 септември 1980 г. за прилагането на схемите за социално осигуряване на държавите — членки на Европейските общности, към турските работници и членовете на техните семейства (ОВ 1983, C 110, стр. 60).