19.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 63/8


2017 m. gruodžio 1 d.Curtea de Apel Ploieşti (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Oana Mădălina Călin / Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa, Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice, Administraţia Fondului pentru Mediu

(Byla C-676/17)

(2018/C 063/11)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Ploieşti

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Oana Mădălina Călin

Atsakovės: Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa, Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice, Administraţia Fondului pentru Mediu

Prejudicinis klausimas

Ar ESS 4 straipsnio 3 dalį, kurioje nurodomas lojalaus bendradarbiavimo principas, Pagrindinių teisių chartijos 17, 20, 21 ir 47 straipsnius, SESV 110 straipsnį, teisinio tikrumo principą ir iš proceso autonomijos principo kylančius lygiavertiškumo ir veiksmingumo principus galima aiškinti taip, kad šiomis nuostatomis draudžiama tokia nacionalinės teisės nuostata, kaip antai Administracinio proceso įstatymo Nr. 554/2004 21 straipsnio 2 dalis, kaip ją išaiškino Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (Aukščiausiojo Kasacinio ir Teisingumo Teismo Teisės aiškinimo skyrius) sprendime Nr. 45/2016, pagal kurią Įstatymo Nr. 554/2004 21 straipsnio 2 dalies nuostatomis grindžiamą prašymą atnaujinti procesą galima pateikti per vieno mėnesio terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo galutinio sprendimo, priimto byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, paskelbimo dienos?