19.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 63/8


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Ploieşti (Rumænien) den 1. december 2017 — Oana Mădălina Călin mod Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa, Statul Român — Ministerul Finanţelor Publice og Administraţia Fondului pentru Mediu

(Sag C-676/17)

(2018/C 063/11)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Curtea de Apel Ploieşti

Parter i hovedsagen

Appellant: Oana Mădălina Călin

Appelindstævnte: Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa, Statul Român — Ministerul Finanţelor Publice og Administraţia Fondului pentru Mediu

Præjudicielt spørgsmål

Kan artikel 4, stk. 3, TEU, der henviser til princippet om loyalt samarbejde, artikel 17, 20, 21 og 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, artikel 110 TEUF, retssikkerhedsprincippet, ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet, der følger af princippet om procesautonomi, fortolkes således, at de er til hinder for nationale bestemmelser, og navnlig artikel 21, stk. 2, i legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, således som den er fortolket af Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (kassationsdomstol — Afdelingen med kompetence til besvarelse af retlige spørgsmål) i sin afgørelse nr. 45/2016, hvorefter fristen for at indgive anmodning om genoptagelse i henhold til bestemmelserne i artikel 21, stk. 2, i lov nr. 554/2004 er en måned og løber fra datoen for forkyndelse af den endelige dom, af hvilken der anmodes om genoptagelse?