19.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 63/8


Преюдициално запитване от Curtea de Apel Ploieşti (Румъния), постъпило на 1 декември 2017 г. — Oana Mădălina Călin/Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa, Statul Român — Ministerul Finanţelor Publice, Administraţia Fondului pentru Mediu

(Дело C-676/17)

(2018/C 063/11)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Ploieşti

Страни в главното производство

Жалбоподател: Oana Mădălina Călin

Ответници: Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa, Statul Român — Ministerul Finanţelor Publice, Administraţia Fondului pentru Mediu

Преюдициален въпрос

Следва ли член 4, трета алинея ДЕС, който се отнася до принципа на лоялно сътрудничество, членове 17, 20, 21 и 47 от Хартата на основните права, член 110 ДФЕС[,] принципът на правна сигурност, принципите на равностойност [и] ефективност, произтичащи от принципа на процесуалната автономия, да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба, съответно член 21, алинея (2) от Закон № 554/2004 за административното производство, в тълкуването, което му е дадено с Решение № 45/2016 на ICCJ — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept [Върховен съд, състав по решаване на някои правни въпроси], съгласно което срокът за подаване на ревизионна жалба на основание на разпоредбите на член 21, алинея (2) от Закон № 554/2004 е едномесечен и тече от датата на уведомлението за окончателното решение, срещу което се подава ревизионната жалба?