19.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 63/7


Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta förvaltningsdomstolen (Finland) den 1 december 2017 – Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry

(Mål C-674/17)

(2018/C 063/10)

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Högsta förvaltningsdomstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry

Andra deltagare och parter: Suomen riistakeskus, Risto Mustonen, Kai Ruhanen

Tolkningsfrågor

1)

Kan regionalt begränsade dispenser för jakt beviljas i stamvårdande syfte på ansökan av enskilda jägare i enlighet med artikel 16.1 e i livsmiljödirektivet (1), med beaktande av artikelns ordalydelse?

Har det, att prövningen gällande dispensen grundar sig på den riksomfattande förvaltningsplanen och den största tillåtna bytesmängd som stadgas i förordning, inom vars gränser dispens årligen kan beviljas på en medlemsstats område, betydelse i ärendet?

Kan man i prövningen beakta även andra frågor som syftet att förhindra hundskador och öka den allmänna trygghetskänslan?

2)

Kan beviljandet av dispens för i första frågan avsedd jakt i stamvårdande syfte motiveras med att det inte finns någon i artikel 16.1 i livsmiljödirektivet avsedd annan lämplig lösning för att förhindra tjuvjakt?

Kan man i så fall beakta de praktiska svårigheterna med att övervaka tjuvjakt?

Har syftet att förhindra hundskador och öka den allmänna trygghetskänslan eventuellt betydelse vid bedömningen av en annan lämplig lösning?

3)

Hur ska förutsättningen gällande en gynnsam bevarandestatus i enlighet med artikel 16.1 i livsmiljödirektivet bedömas i samband med beviljandet av regionalt begränsade dispenser?

Ska artens bevarandestatus bedömas både regionalt och riksomfattande eller på ett ännu vidare utbredningsområde för arten i fråga?

Är det möjligt att förutsättningarna för dispens enligt artikel 16.1 i livsmiljödirektivet uppfylls trots att artens bevarandestatus inte kan bedömas att vara gynnsam på det sätt som avses i direktivet?

Om svaret på föregående fråga är jakande, i vilka situationer kunde detta vara fallet?


(1)  Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 1992, s. 7; Svensk specialutgåva, område 15, volym 11, s. 114).