19.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 63/7


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus (Finska) 1. decembra 2017 – Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry

(Zadeva C-674/17)

(2018/C 063/10)

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein hallinto-oikeus

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry

Drugi udeleženci in stranke: Suomen riistakeskus, Risto Mustonen, Kai Ruhanen

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali besedilo člena 16(1)(e) Direktive o habitatih (1) dopušča, da se na podlagi vlog posameznih lovcev dodelijo regionalno omejena dovoljenja za odstopanje za tako imenovani lov za vzdrževanje populacije?

Ali je pri presoji tega vprašanja pomembno, da je polje proste presoje pri odločanju o dodelitvi dovoljenj za odstopanje omejeno z nacionalnim načrtom upravljanja populacije in največjim dovoljenim številom primerkov živali za odstrel, določenim v uredbi, v okviru katerih se lahko za ozemlje države članice dodelijo letna dovoljenja za odstopanje?

Ali se lahko pri presoji upoštevajo tudi drugi vidiki, kot so cilj preprečevanja škode na psih in povečanja splošnega občutka varnosti?

2.

Ali je mogoče dodelitev dovoljenj za odstopanje za lov za vzdrževanje populacije v smislu prvega vprašanja za prehodno odločanje utemeljiti s tem, da za preprečitev divjega lova ni druge zadovoljive možnosti v smislu člena 16(1) Direktive o habitatih?

Ali je v tem primeru mogoče upoštevati praktične težave pri izvajanju nadzora nad nezakonitim divjim lovom?

Ali je pri presoji vprašanja, ali obstaja druga zadovoljiva možnost, morda treba upoštevati tudi cilj preprečevanja škode na psih in povečanja splošnega občutka varnosti?

3.

Kakšen vpliv ima pogoj iz člena 16(1) Direktive o habitatih na stanje ohranjenosti populacij vrst pri dodelitvi regionalno omejenih dovoljenj za odstopanje?

Ali je stanje ohranjenosti vrste treba presojati glede na določeno območje, celotno območje države članice, ali celo glede na večje območje razširjenosti zadevne vrste?

Ali je možno, da so izpolnjeni pogoji za dodelitev dovoljenja za odstopanje iz člena 16(1) Direktive o habitatih, čeprav stanje ohranjenosti vrste ni mogoče šteti za ugodno v smislu navedene direktive?

Če je odgovor na predhodno vprašanje pritrdilen: v kakšnem primeru je to podano?


(1)  Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, str. 7).