19.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/7


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 1. decembra 2017 – Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry

(Vec C-674/17)

(2018/C 063/10)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry

Ďalší účastníci v odvolacom konaní: Suomen riistakeskus, Risto Mustonen, Kai Ruhanen

Prejudiciálne otázky

1.

Je možné podľa článku 16 ods. 1 písm. e) smernice o ochrane prirodzených biotopov (1) s ohľadom na znenie tohto ustanovenia udeľovať na základe individuálnych žiadostí poľovníkov regionálne obmedzené výnimky na takzvaný lov nezhoršujúci stav populácie príslušného druhu?

Je pre odpoveď na túto otázku relevantné to, že sa výkon voľnej úvahy pri rozhodovaní o udelení výnimiek riadi národným plánom udržania stavu ochrany populácie príslušného druhu ako aj hornou hranicou pre počet usmrcovaných kusov zvery stanovenou v nariadení, v rámci ktorých sa pre územie členského štátu každoročne udeľujú výnimky?

Je možné pri odpovedi zohľadniť aj iné aspekty, akým sú napríklad cieľ zabrániť škodám na psoch a zvýšiť celkový pocit bezpečnosti?

2.

Je možné udelenie výnimiek na lov nezhoršujúci stav populácie v zmysle prvej prejudiciálnej otázky odôvodniť tým, že pre zabránenie pytliactvu neexistuje žiadna iná uspokojivá alternatíva v zmysle článku 16 ods. 1 smernice o ochrane prirodzených biotopov?

Je možné v tomto prípade zohľadniť praktické ťažkosti pri kontrole nezákonného pytliactva?

Je pre odpoveď na otázku, či existuje aj iná uspokojivá alternatíva, relevantný prípadne aj cieľ zabrániť škodám na psoch a zvýšiť celkový pocit bezpečnosti?

3.

Ako sa má pri udeľovaní regionálne obmedzených výnimiek posudzovať podmienka týkajúca sa stavu ochrany populácie príslušného druhu uvedená v článku 16 ods. 1 smernice o ochrane prirodzených biotopov?

Má sa stav ochrany populácie príslušného druhu posudzovať vo vzťahu k určitej oblasti alebo k celému územiu členského štátu, alebo dokonca vo vzťahu k ešte väčšej oblasti, kde je príslušný druh rozšírený?

Je možné, že podmienky pre udelenie výnimky uvedené v článku 16 ods. 1 smernice o ochrane prirodzených biotopov sú splnené napriek tomu, že stav ochrany populácie príslušného druhu nemožno na základe odborného posúdenia považovať za uspokojivý v zmysle smernice?

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku: V akej situácii by to mohlo prichádzať do úvahy?


(1)  Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 1992, s. 7; Mim. vyd. 15/002, s. 102).