19.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 63/7


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 1. detsembril 2017 – Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry

(Kohtuasi C-674/17)

(2018/C 063/10)

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Korkein hallinto-oikeus

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry

Menetluses osalevad: Suomen riistakeskus, Risto Mustonen, Kai Ruhanen

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiivi 92/43/EMÜ (1) artikli 16 lõike 1 punkti e alusel võib selle sätte sõnastust arvestades väljastada konkreetse jahimehe taotluse alusel niinimetatud populatsiooni ohjamise eesmärgil küttimiseks mõeldud piirkondliku eriloa?

Kas hinnangu andmisel omab tähtsust see, et eriloa väljastamise otsustamisel lähtutakse riiklikul kaitse- ja ohjamise tegevuskavast ja määrusega kehtestatud saakloomade ülemmäärast, mille piires võib ühe aasta jooksul liikmesriigi territooriumile erilubasid väljastada?

Kas hinnangu andmisel võib arvesse võtta muid asjaolusid nagu huntide poolt koerte murdmine ja üldise turvatunde suurendamine?

2.

Kas erilubade väljastamist esimeses eelotsuse küsimuses nimetatud populatsiooni ohjamise eesmärgil võib põhjendada sellega, et puudub direktiivi 92/43/EMÜ artikli 16 lõikes 1 nimetatud muu rahuldav alternatiivne lahendus salaküttimise ärahoidmiseks?

Kas sellisel juhul võib arvestada praktilist laadi raskustega, mis esinevad ebaseadusliku küttimise järelevalve korraldamisel?

Kas muud rahuldavat alternatiivset lahendust puudutavate kaalutluste puhul võib tähtsust omada ka eesmärk vältida koerte murdmist huntide poolt ja üldise turvatunde suurendamine?

3.

Kuidas tuleb piirkondliku eriloa väljastamisel arvestada direktiivi 92/43/EMÜ artikli 16 lõikes 1 ette nähtud tingimusega, mis puudutab populatsioonide soodsa kaitsestaatuse säilitamist?

Kas liigi kaitsestaatust tuleb hinnata nii piirkondlikult kui ka liikmesriigis tervikuna või sellest veelgi laiema liigi leviala osas?

Kas on võimalik, et direktiivi 92/43/EMÜ artikli 16 lõikes 1 ette nähtud tingimused eriloa väljastamiseks on täidetud vaatamata sellele, et liigi populatsiooni kaitsestaatust ei saa asjakohase hindamise põhjal lugeda direktiivi tähenduses soodsaks?

Kui eelmisele küsimusele vastatakse jaatavalt, siis millal võib sellise olukorraga tegemist olla?


(1)  Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT 1992, L 206, lk 7; ELT eriväljaanne 15/02, lk 102).