26.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 112/9


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 30. novembra 2017 – Planet49 GmbH/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

(Vec C-673/17)

(2018/C 112/13)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Planet49 GmbH

Žalovaný: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Prejudiciálne otázky

1.

a)

Ide o účinný súhlas v zmysle článku 5 ods. 3 a článku 2 písm. f) smernice 2002/58/ES (1) v spojení s článkom 2 písm. h) smernice 95/46/ES (2), ak ukladanie informácií alebo prístup k informáciám, ktoré už sú uložené v koncovom zariadení užívateľa, bude povolený prednastaveným zaškrknutým políčkom, ktoré musí užívateľ odznačiť, aby odmietol svoj súhlas?

b)

Je pri uplatnení článku 5 ods. 3 a článku 2 písm. f) smernice 2002/58/ES v spojení s článkom 2 písm. h) smernice 95/46/ES rozdiel, ak ide v prípade uložených alebo získaných informácií o osobné údaje?

c)

Ide za okolností uvedených v prejudiciálnej otázke 1 a) o účinný súhlas v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/679 (3)?

2.

Aké informácie musí poskytnúť poskytovateľ služby užívateľovi v rámci jasných a komplexných informácií poskytovaných podľa článku 5 ods. 3 smernice 2002/58/ES? Patrí sem aj dĺžka funkčnosti „cookies“ a otázka, či majú tretie osoby prístup ku „cookies“?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 2002, s. 37; Mim. vyd. 13/029, s. 514).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 1995, s. 31; Mim. vyd. 13/015, s. 355).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 2016, s. 1).